Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 18 2012

dorciuska
16:01
0423 b331
Reposted fromOneofthose Oneofthose viadziza dziza
dorciuska
16:01
3049 b977
moje skarbyyy <3
Reposted fromstarfy starfy viadziza dziza

May 12 2012

dorciuska
18:31
3954 6584
Reposted fromnolongerinuse nolongerinuse viaimara imara
dorciuska
18:30
2358 624b
Reposted fromwisniowysad wisniowysad viadziza dziza
dorciuska
18:28
Kochać i być kochanym to tak, jakby z obu stron grzało  nas słońce.
— Davis Viscott
Reposted fromDontKillMe DontKillMe viadziza dziza
dorciuska
18:28
Wszyscy potrzebujemy kogoś, kto będzie tylko nasz.
Reposted frommefir mefir viadziza dziza
dorciuska
18:27
6669 19be
Reposted fromradykalna radykalna viadziza dziza
18:27
1539 6c0b
Reposted fromtheolicious theolicious viadziza dziza
dorciuska
18:27
Parę lat temu wstecz chcieliśmy wczuć się w dorosłość. Dziś oddalibyśmy wszystko, by móc znów żyć beztrosko.
— z serii: głupota ludzka nie zna granic
Reposted frominvisible-twelve invisible-twelve viadziza dziza
dorciuska
18:27
9769 9c18
dorciuska
18:27
Wie pan, każdy człowiek ma jakąś potrzebę kontaktu z ludźmi, ale kontaktu nie przypadkowego, tylko jakiejś bliskości charakteru, myślenia, nastroju.
— W Pośpiechu
Reposted fromjungledrum jungledrum viadziza dziza
dorciuska
18:27
1306 8e4b
Reposted fromseekat seekat viadziza dziza
dorciuska
18:27
Nie ma nic milszego od wyobrażania sobie. To prawie tak, jakby umiało się czarować. Jeśli wyobrażasz sobie coś wystarczająco wyraźnie, wydaje się, że to prawda.
— Mała Księżniczka
Reposted fromMerlinka Merlinka viadziza dziza

March 24 2012

dorciuska
14:55
dorciuska
14:55
3060 572c
Reposted fromBluepoppy Bluepoppy viafermeslesyeux fermeslesyeux
dorciuska
14:55
8894 0c61
Reposted frompianistka pianistka viafermeslesyeux fermeslesyeux
dorciuska
14:54
dorciuska
14:54
2212 361c
Reposted fromnadelle nadelle viafermeslesyeux fermeslesyeux
dorciuska
14:52
dorciuska
14:51
7434 1e13 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl